Liên lạc

Gọi

Tìm hiểu cách sử dụng các chức năng gọi, chẳng hạn như trả lời cuộc gọi bằng các tùy chọn có trong khi gọi, hoặc tùy chỉnh và sử dụng các tính năng liên quan đến cuộc gọi.

››Thực hiện hoặc trả̉ lời cuộc gọi

Bạn có thể sử dụng các nút hoặc màn hình cảm ứng khi thực hiện, chấp nhận, hoặc từ chối cuộc gọi.

Khi bạn bật cảm biến gần, thiết bị sẽ tự động tắt và khóa màn hình cảm ứng để tránh các thao tác không mong muốn khi bạn giữ thiết bị gần mặt. tr. 103

Tĩnh điện phát ra từ cơ thể và quần áo bạn có thể làm nhiễu cảm biến gần trong khi gọi.

Thực hiện cuộc gọi

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

2

Bàn phím, và nhập mã vùng và số điện thoại.

Chọn để thực hiện cuộc gọi.

3

Để kết thúc cuộc gọi, chọn Kết thúc.

 

Sử dụng danh bạ để lưu các số bạn gọi thường

 

xuyên. tr. 67

 

Để truy cập nhanh chóng nhật ký cuộc gọi và gọi lại

 

 

các số bạn đã gọi gần đây, chọn Nhật ký.

Trả̉ lời cuộc gọi

1

Khi có cuộc gọi đến, kéo sang phải cho đến khi nó

 

chạm dấu chấm.

Khi thiết bị đổ chuông, bấm và giữ phím Âm lượng để tắt tiếng nhạc chuông.

2 Để kết thúc cuộc gọi, chọn Kết thúc.

40Liên lạc