Liên lạc ..............................................

40

Thông tin cá nhân ............................

67

Gọi ..................................................................

40

Danh bạ .........................................................

67

Tin nhắn ........................................................

44

Lịch năm ........................................................

71

Google Mail ..................................................

46

Ghi chú ..........................................................

72

Email ..............................................................

47

Ghi âm ...........................................................

73

Talk .................................................................

49

Web ...................................................

74

Social Hub .....................................................

50

Giả̉i trí ...............................................

 

Internet ..........................................................

74

51

Bả̉n đồ ...........................................................

77

Máy ả̉nh ........................................................

51

Latitude .........................................................

78

Bộ sưu tập .....................................................

58

Địa điểm ........................................................

79

Nhạc ...............................................................

60

Điều hướng ...................................................

79

Đài FM ...........................................................

63

Google tì̀m kiếm ..........................................

80

Nội dung 7