3

Nhập tên người dùng và mật khẩu của bạn để truy cập

4

tài khoản, và sau đó chọn Sign in.

Xem và quản lý tài liệu trên máy chủ theo mong muốn.

Bộ dụng cụ SIM

Sử dụng nhiều dịch vụ bổ sung do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp. Tùy thuộc vào thẻ SIM hoặc USIM, menu này có thể sẵn có nhưng được đặt tên khác nhau.

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn SIM Toolkit.

Quả̉n lý tác vụ

Với trình quản lý tác vụ, bạn có thể xem các ứng dụng hiện đang hoạt động, kích thước gói của các ứng dụng, và thông tin bộ nhớ, và theo dõi bộ nhớ RAM.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Quả̉n

 

lý tác vụ.

2 Sử dụng các tùy chọn sau:

 

Ứng dụng đang chạy: Xem danh sách tất cả các ứng

 

 

dụng hiện đang chạy trên thiết bị.

 

Gói: Xem kích thước gói của các ứng dụng đã cài đặt

 

 

trên thiết bị.

 

RAM: Kiểm tra và quản lý bộ nhớ RAM của thiết bị.

 

Tông kêt: Xem bộ nhớ đã sử dụng và hiện còn trống

 

 

trên thiết bị và thẻ nhớ.

 

Trợ giúp: Xem thông tin trợ giúp về cách kéo dài thời

 

 

gian sử dụng pin.

Dụng cụ 99