Tiếp theo là — thứ tự của các tùy chọn hoặc menu bạn phải chọn để thực hiện một bước; ví dụ: Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn Cài đặt Thông tin điện thoại (nghĩa là Cài đặt, tiếp theo là Thông tin điện thoại)

[ ] Ngoăc vuông — cac phím cua thiết bị; ví dụ: [] (thể hiện phím Menu)

Bả̉n quyền

Bản quyền © 2012 Samsung Electronics

Tài liệu hướng dẫn sử dụng này được bảo vệ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được sao chép, phân phối, dịch nghĩa, hoặc lan truyền tài liệu hướng dẫn sử dụng này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện nào, như điện tử hoặc cơ học, bao gồm sao chụp, ghi, hoặc lưu trữ trong bất kỳ phương tiện lưu trữ thông tin và hệ thống truy xuất nào, mà chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Samsung Electronics.

Thương hiệu

SAMSUNG, và biểu trưng SAMSUNG là thương hiệu đã đăng ký của Samsung Electronics.

Biểu trưng Android, Google Search, Google Maps, Google Mail, YouTube, Android Market, và Google Talklà thương hiệu của Google, Inc.

là các thương hiệu của SRS Labs, Inc. Các công nghệ CS Headphone và WOW HD được tích hợp theo giấy phép của SRS Labs, Inc.

Bluetooth® là thương hiệu đã đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.

4Sử dụng sách hướng dẫn này