3

Nhập địa chỉ email và mật mã của bạn cho tài khoản

 

Samsung và chọn Đăng nhập.

4

Để tạo tài khoản Samsung, chọn Đăng ký.

Chọn Người nhận tin cảnh bao.

5

Nhập lại mật mã cho tài khoản Samsung của bạn và

6

chọn OK.

Nhập số điện thoại gồm cả mã quốc gia (với dấu +).

7

Nhập tin nhắn văn bản để gửi đến người nhận.

8

Chọn Xong.

Nhập văn bả̉n

Bạn có thể nhập văn bản bằng cách chọn các ký tự trên bàn phím ảo hoặc bằng cách viết tay trên màn hình.

Bạn không thể nhập văn bản ở một số ngôn ngữ. Để nhập văn bản, bạn nên thay đổi ngôn ngữ viết sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ. tr. 108

››Thay đổi kiểu bàn phím

Bạn có thể thay đổi kiểu bàn phím. Chạm và giữ vào ô nhập văn bản và chọn Cách nhập một loại bàn phím (bàn phím Swype hoặc Samsung).

››Nhập văn bả̉n bằ̀ng bàn phím Samsung

1

Chọn Loai ban phim sau đó chọn cách nhập văn

 

bản.

 

Bạn có thể chọn một trong các cách nhập bằng bàn phím

 

(bàn phím QWERTY hoặc truyền thống) hoặc cách nhập

2

bằng viết tay.

Nhập văn bản bằng cách chọn các phím ký tự-số hoặc

 

viết lên màn hình.

Bắt đầu 31