Tùy chọn

Chức năng

Điểm truy cập

Chọn cấu hình WLAN để sử dụng

mạng

cho các kết nối DLNA.

Tải lên từ thiết

Đặt có hoặc không chấp nhận tải

bị khác

lên từ các điện thoại khác.

››Mở file của bạn trên một điện thoại hỗ trợ DLNA khác

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

2

AllShare.

Chọn Phat file tư điên thoai cua ban trên thiêt bi khac.

3

Chọn một loại phương tiện và chọn file bạn muốn mở.

4

Chọn Thêm vào danh sách.

5

Chọn trình xem—chương trình sẽ mở file phương tiện.

6

Quá trình phát bắt đầu ở trình xem được chọn.

Kiểm soát quá trình phát bằng các biểu tượng trên điện

 

thoại.

Quá trình phát có thể bị chậm, tùy thuộc vào kết nối mạng và máy chủ được kết nối.

››Mở file của một điện thoại trên điện thoại khác

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

2

AllShare.

Chọn Mở file từ server trên trì̀nh xem khác thông qua

 

điện thoại của bạn.

 

Điện thoại của bạn tự động tìm kiếm các điện thoại hỗ

3

trợ DLNA.

Chọn một điện thoại làm máy chủ phương tiện—điện

 

thoại có chứa file phương tiện.

88Kết nối