››Nhập văn bả̉n bằ̀ng bàn phím DioPen

Chinese IME

1 Chọn và chọn cách nhập văn bản.

 

Option

 

Chức năng

 

Bàn phím

 

Chọn những ký tự trên bàn phím

 

Qwerty

 

QWERTY.

 

Ban phim 3x4

 

Chọn những ký tự trên bàn phím

 

 

3X4.

 

 

 

 

Viêt tay

 

Viết trong hộp nhập liệu.

 

 

 

 

 

Viêt tay man

 

Viết ở mọi nơi trên màn hình.

 

hinh

 

 

 

 

2

Nhập văn bản bằng cách chọn các phím ký tự-số hoặc

 

viết lên màn hình.

 

Bạn cũng có thể sử dụng các phím sau:

4

5

1

2

3

6

 

Số

Chức năng

1Thay đổi phương thức nhập văn bản; Truy cập cài đặt bàn phím (chạm và giữ).

Chuyển sang chế độ Pinyin, tiếng Anh hoặc

2tiếng Hàn; Các chế độ nhập có sẵn có thể khác nhau tùy vào cách nhập văn bản được chọn.

3Chèn dấu cách.

4Xóa thông tin vừa nhập.

5Bắt đầu dòng mới.

34Bắt đầu