››Truy xuất các số liên lạc từ các tài khoả̉n cộng đồng của bạn

Bạn có thể xem danh sách các tài khoản trên website cộng đồng và chọn một tài khoản để thêm một số liên lạc từ website vào danh bạ của điện thoại.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn .

2

Bấm [ ] Thêm ban.

3

Chọn một tài khoản.

››Tạo nhóm số liên lạc

Bằng cách tạo các nhóm số liên lạc, bạn có thể quản lý nhiều số liên lạc và gửi tin nhắn hoặc hoặc email cho cả nhóm. Bắt đầu bằng cách tạo nhóm.

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn

2

Các nhóm.

Bấm [ ] Tạo.

3

Nhập tên và chọn nhạc chuông cho nhóm đó.

4

Chọn Lưu.

››Sao chép danh bạ

Để sao chép danh bạ từ thẻ SIM hoặc USIM sang thiết bị,

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn .

2

Bấm [ ] Chép/Xuất danh bạ Chép vào từ SIM.

3

Chọn danh bạ để sao chép và chọn Chep vao.

Để sao chép danh bạ từ thiết bị sang thẻ SIM hoặc USIM,

1

Ở chế độ Chờ, mở danh sách ứng dụng và chọn .

2

Bấm [ ] Chép/Xuất danh bạ Xuất ra thẻ SIM.

3

Chọn danh bạ để sao chép và chọn Xuât OK.

Thông tin cá nhân 69