طبض● ●

.دنک یم طبض ار دینک یم اشامت نویزیولت رد رضاح لاح رد هک یزاب ًاروف

.تسا دوجوم دوش یم ینابیتشپ طبض تیلباق زا هکیماگنه اهنت تیلباق نیا" "

عیرس ندرب ولج / ندرب بقع● ●

باختنا عیرس ندرب ولج ای ندرب بقع هب نداد تعرس یارب ار ای سپس و هدرشف Samsung Smart Control رد ار MENU/123 همکد

.دینک

.دیهد راشف ار ای همکد ،درادناتسا رود هار زا لرتنک رد"

.تسا دوجوم دشاب ارجا لاح رد طبض هکیماگنه اهنت تیلباق نیا"

.تسین دوجوم دوش یم شخپ رضاح لاح رد هک یا همانرب یاشامت نیح رد تیلباق نیا"

"

"

"

شخپ / ثکم● ●

.دنک یم عورش ًاددجم ای هتشاد هگن ار وئدیو

.تسا دوجوم دشاب ارجا لاح رد طبض هکیماگنه اهنت تیلباق نیا" "

دنک یم هتسجرب ار هدننک شخپ● ●

شخپ ،یلو .دنک یم شخپ یتسد ای راکدوخ روط هب هدش طبض لیاف رد ار هدش ظفح مهم تاکن و هداد شیامن ار دنک یم هتسجرب ار هدننک شخپ هحفص :تسین دوجوم نویزیولت یاهدرکلمع نیا اب دنک یم هتسجرب ار هدننک

SOURCE همکد زا هدافتسا اب یدورو لانگیس ندرک چیوس

تسا لاعف 3D تلاح هکیماگنه

.تسا نشور یتوص فیصوت هکیماگنه

.تسا دوجوم دشاب ارجا لاح رد طبض هکیماگنه اهنت تیلباق نیا"

"