نویزیولت یاشامت نابیتشپ یاه یگژیو

اه سیونریز شیامن

نونکا سیونریز یسرتسد تیلباق متسیس MENU ‏MENU/123

.دینک اشامت سیونریز اب ار ینویزیولت یاه همانرب شخپ دیناوت یم

.دنوشن هداد ناشن دننک یمن ینابیتشپ سیونریز زا هک ییاه همانرب یارب تسا نکمم اه سیونریز" "

اه سیونریز یزاس لاعف

نونکا سیونریز سیونریز یسرتسد تیلباق متسیس MENU MENU/123‏

هدننک شخپ سیونریز یاه یگژیو زا ،Blu-ray ای DVD یاه سیونریز لرتنک یارب .دهد رییغت ای لرتنک ار Blu-ray ای DVD یاه سیونریز دناوت یمن نویزیولت" "

.دینک هدافتسا هدننک شخپ رود هار زا لرتنک و Blu-ray ای DVD

سیونریز تلاح رییغت

نونکا سیونریز تلاح سیونریز یسرتسد تیلباق متسیس MENU MENU/123‏

.دینک باختنا ار اونشان ای یداع .دینک باختنا ار دشاب بسانم امش ییاشامت طیحم یارب هک یسیونریز تلاح دیناوت یم