دیناوخب Bluetooth یاه هاگتسد زا هدافتسا زا لبق

Bluetooth زا هدافتسا یاه تیدودحم

.دنک یم ینابیتشپ نویزیولت یادص لاصتا زا هاگتسد هک تسا دوجوم ینامز اهنت Samsung Bluetooth یوگدنلب

و )نویزیولت یوگدنلب وگدنلب تامیظنت ادص

MENU MENU/123‏

( نویزیولت یوگدنلب ،Bluetooth یاه هاگتسد زا دیناوت یمن

 

 

 

.دینک هدافتسا نامزمه روط هب ادص ریگارف یاه یگژیو

 

دوجوم تسا نکمم لیابوم صوصخم یشوگ( .دراد Bluetooth یاه هاگتسد هب یگتسب هک دیایب شیپ تسا نکمم یراگزاس هب طوبرم تاعوضوم

 

 

 

).دراد طیحم هب یگتسب هک دشابن

 

 

 

 

.دیایب شیپ یماگمه بل یاطخ تسا نکمم

.دراد اهنآ نیب هلصاف هب یگتسب هک دوش عطق تسا نکمم Bluetooth یاه هاگتسد و نویزیولت نیب لاصتا

 

 

 

دشاب بارخ ای دنک زو زو تسا نکمم Bluetooth هاگتسد

.دشاب نویزیولت ای Bluetooth هاگتسد لاسرا/تفایرد متسیس اب سامت رد امش ندب زا یشخب هکیماگنه

 

.دشاب یرادا یدنب تمسق ای جنک ،راوید طسوت هدش داجیا عناوم زا یقرب تارییغت هب طونم هاگتسد هکیماگنه

 

یم میس یب LAN و ویوورکیام رف ،یکشزپ لئاسو لماش هک دشاب سناکرف دناب نامه اب ییاه هاگتسد زا یقرب للاتخا ضرعم رد هاگتسد هکیماگنه

 

 

 

 

.دوش

 

 

.دینک هدافتسا )ARC( HDMI‏

هاگرد ای )Optical( Digital‏

Sound Output هاگرد زا ًامتح ،درک ادیپ همادا لکشم رگا