ادص یجورخ و یدورو یاه لاصتا

.دنا هدش رکذ ریز رد اه هدننک لصتم .دراد یجراخ یاه هاگتسد زا ادص یدورو یارب هدننک لصتم نیدنچ امش نویزیولت )ادص تشگزاب لاناک( HDMI/ARC● ●

)یرون( لاتیجید یادص● ●

)گولانآ( یتوص● ●

)ARC( HDMI‏ لباک اب لاصتا

زا یتوص هاگتسد نامه زا ار لاتیجید یادص و هدرک شخپ یتوص هاگتسد زا ار لاتیجید یادص ات دهد یم ناکما نویزیولت هب )ادص تشگزاب لاناک( ARC

هدش لصتم ARC لاعف AV هدنریگ هب نویزیولت هکینامز اهنت و هدوب دوجوم )ARC( HDMI‏ هاگرد قیرط زا طقف ARC .دنک تفایرد HDMI لباک قیرط

.دشاب

هداد ناشن ریز ریوصت رد هکیروط هب هاگتسد HDMI یجورخ هدننک لصتم و One Connect زا )ARC( HDMI‏ یدورو هدننک لصتم هب ار HDMI لباک

.دینک لصو هدش