تکرح لرتنک یزاس لاعف

نونکا یتکرح لرتنک یتکرح لرتنک متسیس MENU MENU/123‏

لااب تمس هب لاماکً امش هبابس تشگنا هکیلاح رد دینک دنلب ار دوخ تسد .دیربب نییاپ یتحار تیعضو هب ار دوخ تسد .دیریگب رارق نویزیولت نیبرود تمس هب تکرح لرتنک ،دش ییاسانش نویزیولت نیبرود طسوت تیقفوم اب امش تسد هکیماگنه .دیهد تکرح تسار ای پچ تمس هب مارآ ار دوخ تسد سپس و دشاب هدش زاب

.دنوش یم رهاظ هحفص یور تکرح لرتنک یاهدامن و رگناشن کی و هدش لاعف

هب هیناث 3 فرظ رد ار دوخ تسد تسیفاک ، ددجم یزاس لاعف یارب .دیهد تکرح نویزیولت نیبرود هدودحم جراخ هب ار دوخ تسد ،تکرح لرتنک یزاس لاعفریغ یارب" "

.دیهد تکرح نویزیولت نیبرود تمس

.دنک ادیپ همتاخ دیهد تکرح عیرس یدایز ارنآ ای دنکن ادیپ دادتما لماک روط هب امش هبابس تشگنا هکیتروص رد تسا نکمم تکرح لرتنک" "

یتکرح لرتنک شزومآ زا هدافتسا

نونکا یتکرح لرتنک شزومآ ینابیتشپ MENU MENU/123‏

.دیریگب دای ار تکرح لرتنک زا هدافتسا لوصا دیناوت یم