.تسا هجاوم یلکشم اب همانرب شخپ

!دینکب ار راکنیا

 

 

 

 

لکشم

.دشاب هدش لصو نویزیولت هب مکحم و تفس روط هب لایسکاوک لباک هک دینک دییأت●

 

MENU ‏MENU/123( راکدوخ یبای جوم ای )تامیظنت

متسیس

MENU

‏MENU/123( تامیظنت

تفایرد ار اه لاناک همه نویزیولت

 

.دینک ارجا ار )راکدوخ یبای جوم شخپ لاح رد

 

.دنک یمن

.دنشاب مکحم و تفس اه لاصتا همه و دشاب هتفرگ رارق حیحص روط هب هک دینک دییأت ،دینک یم هدافتسا نتنآ زا رگا●

 

 

 

 

 

 

 

رییغت ار سیونریز تلاح و هتفر )سیونریز یسرتسد تیلباق

متسیس

MENU

MENU/123‏

( سیونریز هب

.دنرادن سیونریز لاتیجید یاه لاناک

 

 

 

 

.دیهد

.دنشاب هتشادن سیونریز یاه هداد اه لاناک یخرب تسا نکمم

 

 

 

شبنجرپ یاهریوصت دروم رد ًاصوصخم عوضوم نیا .دوش ریوصت تافیرحت بجوم تسا نکمم یریوصت تایوتحم یگدرشف

 

 

.تسا قداص کرحترپ یاه ملیف و یشزرو یاه همانرب زا

.تسا هدش فيرحت ريوصت

.دراد یلکشم نویزیولت هک دهد یمن ناشن عوضوم نیا .دوش ريوصت تافيرحت بجوم تسا نكمم فیعض لانگيس

 

 

 

 

 

 

 

 

دوش یمن لصو نم رتویپماک

 

 

!دینکب ار راکنیا

لکشم

.دشاب ناسمه دنك یم تيامح نآ زا نويزيولت هك ینشولوزر اب هك دينك ميظنت یروط ار PC یجورخ نشولوزر

"دوش یمن ینابيتشپ تلاح نیا" مايپ

.دوش یم رهاظ

 

 

 

.دینک لرتنک PC رد ار ادص یجورخ تامیظنت ،دینک یم هدافتسا HDMI یلاصتا زا رگا

.تسین ادص یلو تسا بوخ وئدیو

.تسا مزلا هناگادج یتوص لباك كي ،دينك یم هدافتسا DVII-هب-HDMI لباك زا رگا