هاوخلد یاه لاناک شیاریو

.دینک نیعم هاوخلد ناونع هب امنهار رد ار دینک یم باختنا هک یلاناک ات دهد یم ناکما امش هب

 

تایئزج هدهاشم

تسا نکمم و هدوب توافتم همانرب شخپ لانگیس ساسارب تسا نکمم همانرب تاعلاطا .دهد یم ناشن هدش باختنا همانرب دروم رد ار حورشم تاعلاطا

 

ً

 

 

.دشابن دوجوم لاصا صاخ یاه همانرب یارب

 

.دینک میظنت همانرب طبض ای ندرك اشامت هب ار تایئزج هدهاشم سپس و هدرک باختنا ار رگید لاناک رد یلعف همانرب کی

 

.دینک باختنا طبض یزیر همانرب ای ینامز همانرب هدهاشم میظنت یارب ار تایئزج هدهاشم سپس و هدرک باختنا ار هدنیآ همانرب

 

.دیهد راشف ار INFO همکد ،درادناتسا رود هار زا لرتنک رد" "

 

 

.دوش هعجارم "ینامز همانرب هدهاشم یزادنا هار" هب ینامز همانرب هدهاشم ای اشامت دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "

 

 

.دنشاب یلعف نامز زا دعب هک دینک هدهاشم دیناوت یم ار ییاه همانرب اهنت امش" "

 

 

.دوش هعجارم "اه همانرب طبض" هب ،طبض یزیر همانرب دروم رد رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "

 

 

 

طبض

.دینک عورش هدش باختنا همانرب یارب ار یروف طبض