)هدش ینابیتشپ یاه نشولوزر( دینک هعلاطم رتویپماک هب لاصتا زا لبق

دیق دعب هحفص رد ای ریز لودج رد هک یدرادناتسا یاه نشولوزر زا یکی یور ار رتویپماک یوئدیو تراک ،دینک یم لصو رتویپماک هب ار نویزیولت هکیماگنه 2160 ‏x‏3840 هدش هیصوت و هنیهب نشولوزر هک دینک هجوت .دوش یم میظنت دیدرک باختنا هک ینشولوزر یور راکدوخ روط هب نویزیولت .دینک میظنت دنا هدش

.دشاب یم زتره 60 رد

کیفارگ تراک ربراک یامنهار هچرتفد هب .دوش نشور ورین رگناشن طقف ای هدش هریت هحفص هب رجنم تسا نکمم هدشن دیق لودج نیا رد هک ینشولوزر باختنا

.دینک هعجارم راگزاس یاه نشولوزر یارب دوخ

 

 

 

 

 

IBM

 

 

 

 

 

 

)یدومع/یقفا( هتیرلاپ

تعاس سناکرف

یدومع سناکرف

یقفا سناکرف

شیامن تمرف

نشولوزر

)زترهاگم(

)زتره(

)زترهولیک(

)اه طخ x اه هطقن(

 

 

+ / -

28.322

70.087

31.469

زتره 70

720 x 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAC

 

 

 

 

 

 

)یدومع/یقفا( هتیرلاپ

تعاس سناکرف

یدومع سناکرف

یقفا سناکرف

شیامن تمرف

نشولوزر

)زترهاگم(

)زتره(

)زترهولیک(

)اه طخ x اه هطقن(

 

 

- / -

30.240

66.667

35.000

زتره 67

640 x 480

 

 

 

 

 

 

- / -

57.284

74.551

49.726

زتره 75

832 x 624

 

 

 

 

 

 

- / -

100.000

75.062

68.681

زتره 75

1152 x 870