امش تکرح اب نویزیولت لرتنک

یتکرح لرتنک یزادنا هار

یتکرح لرتنک متسیس MENU MENU/123‏

تکرح یامنهار ایآ هکنیا و رگ هراشا تعرس میظنت هوحن لیبق زا تکرح لرتنک یارجا یارب مزلا تامیظنت سپس ،هدرک ارجا ار یتکرح لرتنک طیحم شیامزآ

.دینک ارجا ار دوش هداد ناشن نشیمینا

متسیس

تامیظنت

یشزرو تلاح

یسراف

ونم نابز

دنمشوه تینما

هروظنمدنچ لرتنک میظنت

ادص صیخشت

یتکرح لرتنک

.دشاب توافتم قوف ریوصت اب لدم هب یگتسب تسا نکمم نویزیولت یونم" "