رمیات زا هدافتسا و نامز میظنت

یلعف نامز میظنت

نونکا تعاس نامز متسیس MENU MENU/123‏

.دینک میظنت راکدوخ ای یتسد روط هب ار تعاس دیناوت یم

:تعاس میظنت زا دعب نامز هدهاشم یارب

.دینک باختنا هحفص یور رود هار زا لرتنک رد ار INFO سپس و هدرشف ار MENU/123 همکد :Samsung Smart Control

.ديهد راشف ار INFO همکد :درادناتسا رود هار زا لرتنک

.درک میظنت ًاددجم ار تعاس دیاب دوش یم عطق قرب نایرج هک تقو ره"

"

لاتیجید همانرب شخپ تاعلاطا زا هدافتسا اب تعاس میظنت

نونکا تعاس تلاح تعاس نامز متسیس MENU MENU/123‏

نیا یزاس لاعف یارب .دنک میظنت ار یلعف نامز و هدرک دولناد لاتیجید لاناک زا راکدوخ روط هب ار نامز تاعلاطا هک دینک میظنت یروط ار نویزیولت دیناوت یم ای لاتیجید یاه لانگیس تفایرد هبعج کی هب تننوپماک ای HDMI یاه هدننک لصتم زا هدافتسا اب نویزیولت رگا .دینک میظنت راکدوخ یور ار تعاس تلاح ،تیلباق

.دینک میظنت یتسد روط هب ار یلعف نامز دیاب ،هدش لصو هراوهام هبعج

.دنک یم تفایرد ار لاتیجید یاه همانرب شخپ و هدش لصو لباک ای نتنآ یجورخ هب نویزیولت نتنآ زیرپ هک دنک یم راک یماگنه اهنت تیلباق نیا" "

.دشاب توافتم لانگیس و لاناک اب تسا نکمم هدش تفایرد نامز تاعلاطا تقد" "