منیبب حضاو روط هب ار 3D ریواصت مناوت یمن

3D ریوصت تیفیک شیامزآ

نونکا یدعب هس ریوصت تست یبای بیع دوخ ینابیتشپ MENU MENU/123‏

سامت كمك تفايرد یارب Samsung سامت زكرم اب .دشاب نویزیولت رد لاکشا هک تسا نکمم ،دراد دوجو فیرحت ای زیون ای دشن رهاظ یشیامزآ ریوصت رگا

.ديريگب

.دننک یمن ینابیتشپ S9W یرس یاه لدم ار تیلباق نیا"

"

.دنشاب هدش یزاس تفج دیاب نویزیولت و کنیع و هدز مشچ هب ار 3D کنیع دیاب ،3D ریوصت تیفیک شیامزآ یارب"

"

 

 

 

!دینکب ار راکنیا

لکشم

 

.دشاب نشور کنیع هک دیوش نئمطم

 

 

.دنکن راک تسرد دشاب یکیدزن رد یرگید یکینورتکلا هاگتسد ای 3D لوصحم هکیتروص رد تسا نکمم 3D یگژیو

.دنک یمن راک تسرد 3D کنیع

.دیراد هگن رود 3D لاعف کنیع زا ناکما دح ات ار رگید کینورتکلا یاه هاگتسد ،دراد دوجو یلکشم رگا

 

 

 

 

.دشاب شیامن هحفص عافترا زا رتشیب ای ربارب هس یتسیاب لآ هدیا یاشامت هلصاف

روط هب ار 3D ریواصت مناوت یمن

.دنشاب زارتمه شیامن هحفص اب امش یاه مشچ هک دینک اشامت یروط ار 3D تایوتحم مینک یم هیصوت نینچمه

.منیبب حضاو

 

 

 

ار یرتاب رمع راکنیا ،دنامب نشور3D کنیع هک دیراذگب رگا .دینک شوماخ ارنآ ،دینک یمن هدافتسا 3D کینع زا هکیماگنه

.دنا هدش یلاخ 3D کنیع یاه یرتاب

.دنک یم هاتوک