دینک هعلاطم نویزیولت بصن زا سپ

یدورو یاه لانگیس و ریوصت یاه هزادنا

هکنیا رگم دنام دهاوخ یقاب رثؤم دینک باختنا ار عبنم نآ هک نامز ره هدش لامعا ریوصت هزادنا .تسا هدش لامعا یلعف عبنم دروم رد ریوصت هزادنا تامیظنت

.دیهد رییغت ارنآ

ریوصت هزادنا

یدورو لانگیس

 

 

 

4:3 ,هاوخلد میظنت ,سیونریز ,ییامنگرزب ,16:9 ,21:9

تننوپماک

 

 

4:3 ,هاوخلد میظنت ,سیونریز ,ییامنگرزب ,16:9 ,21:9

)720p( لاتیجید لاناک

 

 

4:3 ,هاوخلد میظنت ,سیونریز ,ییامنگرزب ,16:9 ,راکدوخ ,21:9

)1080i، 1080p( لاتیجید لاناک

 

 

هاوخلد میظنت ,سیونریز ,ییامنگرزب ,16:9 ,راکدوخ ,21:9

)زتره 24‎/30 رد 3840x 2160p( لاتیجید لاناک

 

 

هاوخلد میظنت ,سیونریز ,ییامنگرزب ,16:9 ,21:9

)زتره 50‎/60 رد 3840x 2160p( لاتیجید لاناک

 

 

هاوخلد میظنت ,سیونریز ,ییامنگرزب ,16:9 ,21:9

)4096x 2160p( لاتیجید لاناک

 

 

4:3 ,هاوخلد میظنت ,سیونریز ,ییامنگرزب ,16:9 ,21:9

)720p‏( HDMI

 

 

4:3 ,هاوخلد میظنت ,سیونریز ,ییامنگرزب ,16:9 ,راکدوخ ,21:9

)1080i, 1080p‏( HDMI

 

 

هاوخلد میظنت ,سیونریز ,ییامنگرزب ,16:9 ,راکدوخ ,21:9

)2160p‏x 3840(‏HDMI

 

 

هاوخلد میظنت ,سیونریز ,ییامنگرزب ,16:9 ,21:9

)2160p‏x 3840(‏HDMI

 

 

4:3 ,هاوخلد میظنت ,سیونریز ,ییامنگرزب ,16:9 ,21:9

)720p‏( USB

 

 

4:3 ,هاوخلد میظنت ,سیونریز ,ییامنگرزب ,16:9 ,21:9

)زتره 60 رد 1080i/p(‏USB

 

 

هاوخلد میظنت ,سیونریز ,ییامنگرزب ,16:9 ,21:9

)زتره 24‎/30 رد 2160p‏x 3840(‏USB

 

 

هاوخلد میظنت ,سیونریز ,ییامنگرزب ,16:9 ,21:9

)زتره 60 رد 2160p‏x 3840(‏USB

)زتره 24‎/30‎/60 رد 2160p‏x 4096(‏USB

 

 

 

 

 

.دننک یم ینابیتشپ S9W یرس یاه لدم اهنت ار سیونریز ,راکدوخ ,21:9"

"

 

.دنکن راک تسرد یدورو یاه لانگیس هب یگتسب تسا نکمم راکدوخ"

"