یفاضا یاه تیلباق یدنبرکیپ

نونکا تامیظنت دنمشوه تینما متسیس MENU ‏MENU/123 سوریو یتنآ● ●

.دوش یریگولج اه سوریو هب نویزیولت ندش هدولآ زا ات هدرک تراظن یعقاو نامز رد ار نویزیولت

هکبش تینما● ●

.دسرب لقادح هب یصوصخ تاعلاطا تشن ات هدرک تظفاحم ندرک که لباقم رد نویزیولت زا

نیبرود● ●

.دهد یم هدافتسا هزاجا نویزیولت هب هدش لصو یاه نیبرود هب

نفورکیم● ●

.دهد یم هدافتسا هزاجا نویزیولت هب هدش لصو یاه نفورکیم هب

راکدوخ نکسا● ●

.دنک یم نکسا ار هدش لصو هریخذ هاگتسد و شدوخ راکدوخ روط هب تسا نشور نویزیولت هکیماگنه

راکدوخ هنیطنرق● ●

.دنک یم هفاضا هلوزیا تسیل هب راکدوخ روط هب ار نکسا لاور لوط رد هدش ادیپ برخم یاهدک