یزاب راکدوخ یناسر زورب ندرک لاعف

همانرب راکدوخ یناسرزور هب ای یزاب و همانرب راکدوخ یناسرزور هب Smart Hub ‏MENU ‏MENU/123

یناسر زورب هکیماگنه اه یزاب .دینک نشور ار همانرب راکدوخ یناسرزور هب ای یزاب و همانرب راکدوخ یناسرزور هب ،اه یزاب راکدوخ یناسر زورب یارب

.دش دنهاوخ یروآزورب راکدوخ روط هب دشاب دوجوم

.دشاب توافتم صاخ ییایفارغج هقطنم زا تسا نکمم یعقاو مان" "

یزاب فذح

.دینک باختنا ار نم یاه یزاب فذح سپس و باختنا نم هحفص هحفص رد ار 1 .1

.دینک باختنا ار همه باختنا ،اه یزاب همه باختنا یارب .دیهد راشف ار )دورو( Enter همکد سپس و هدرک باختنا فذح یارب ار یزاب2 .2

.دینک فذح هدش باختنا یزاب اب )دورو( Enter همکد نتشاد هگن و ندرشف اب ار یزاب دیناوت یم" "

.دینک باختنا ار فذح ،دش ماجنا باختنا هک ینامز3 .3

یزاب هب نداد هرمن

.دیهدب هرمن یزاب هب حورشم تاعلاطا هحفص رد دیناوت یم

.تسا دوجوم هدش بصن نویزیولت رد یزاب هکیماگنه اهنت یگژیو نیا" "

نپوک تبث

.دینک تبث ارنآ ات هدرک دراو نم هحفص هحفص رد ار نپوک هرامش