رود هلصاف رد ادص صیخشت زا هدافتسا

لاعف یاه نوفورکیم ادص صیخشت متسیس MENU ‏MENU/123

.دینک باختنا ار نفورکیم و رود هار زا لرتنک لدم مان سپس و هدرک باختنا ار لاعف یاه نوفورکیم .دینک هدافتسا نویزیولت زاسوت نفورکیم زا دیناوت یم

.تسا هدش ینابیتشپ 9500 یرس لدم یارب اهنت تیلباق نیا" "

.دشاب هتشاد زاسوت نیبرود کی دیاب تیلباق نیا زا هدافتسا یارب نویزیولت ،دینک یم هدافتسا UHD Evolution Kit زا SEK-3500 یرس یاه لدم زا هکیماگنه" "

نویزیولت راکوت نفورکیم فارطا رد ادص و رس شیامزآ

ادص صیخشت طیحم تست ادص صیخشت متسیس MENU MENU/123‏

ماجنا ادص صیخشت زا هدافتسا زا لبق ار ادص صیخشت طیحم شیامزآ .دنک یم صخشم ار نویزیولت یلعف طیحم رد ادص صیخشت درکلمع هوحن شیامزآ نیا

.دنک یم لمع حیحص روط هب دیوش نئمطم ات دیهد

.تسا هدش ینابیتشپ 9500 یرس لدم یارب اهنت تیلباق نیا" "

.دشاب هتشاد زاسوت نیبرود کی دیاب تیلباق نیا زا هدافتسا یارب نویزیولت ،دینک یم هدافتسا UHD Evolution Kit زا SEK-3500 یرس یاه لدم زا هکیماگنه" "

.دیتسیاب نویزیولت یرتم 3.5 هدودحم رد و هدرک ارجا ار ادص صیخشت طیحم تست1 .1

زا شخب نیا رگا .تفر دهاوخ یدعب هلحرم هب شیامزآ نیا ،دشاب بسانم کاوژپ نازیم رگا .دینک باختنا کاوژپ نازیم یریگ هزادنا یارب ار عورش2 .2

.دینک ناحتما هرابود و هدرک ظفح ار توکس ،دشابن زیمآ تیقفوم شیامزآ

نیا رگا .تفر دهاوخ یدعب هلحرم هب شیامزآ نیا ،دشاب بسانم طیحم یادصورس نازیم رگا .دینک باختنا طیحم یادصورس یریگ هزادنا یارب ار عورش3 .3

.دینک ناحتما هرابود و هدرک ظفح ار توکس ،دشابن زیمآ تیقفوم شیامزآ زا شخب

30 فرظ رد ار نویزیولت هحفص یور نامرف سپس و هدرک نایب ار "Smart TV" ای "Hi TV" .دینک یریگ هزادنا ار دوخ یادص حوضو و یدنلب4 .4 شیامزآ زا شخب نیا رگا .دور یم یدعب هلحرم هب شیامزآ ،دنک ییاسانش ار امش یادص تیقفوم اب نویزیولت رگا .دینک نایب حضاو و دنلب روط هب هیناث

.دینک ناحتما هرابود ،دوبن زیمآ تیقفوم