سوام زا هدافتسا

.دینک یم هدافتسا رتویپماک رد رگ هراشا زا هک دینک هدافتسا یشور نامه هب نویزیولت لرتنک یارب رگ هراشا زا دیناوت یم

متیآ کی یارجا و باختنا

.دینک پچ کیلک سوام یور

 

نویزیولت هحفص ای ونم رد ندرک تکرح

.دینک لورکسا نییاپ ای لااب تمس هب ار سوام هخرچ

 

نویزیولت یگژیو ای ونم زا جورخ

.دینک پچ کیلک سوام یور سپسو هداد رارق هحفص رد یلاخ هطقن ره یور ار رگناشن

 

رگ هراشا تعرس و سوام یاه همکد رییغت

نونکا سوام یاه هنیزگ سوام تامیظنت هاگتسد ریدم متسیس MENU MENU/123‏

هیلوا همکد● ●

.دینک یم هدافتسا ملاقا یارجا و باختنا ماگنه )تسار ای پچ( همکد مادک زا هک دینک باختنا

رگ هراشا تعرس● ●

.دینک میظنت ار رگ هراشا تکرح تعرس