راکدوخ روط هب مهم تاکن جارختسا

نونکا راکدوخ یزاس هتسجرب یشزرو تلاح متسیس MENU ‏MENU/123

.دوش یدنبرکیپ راکدوخ روط هب یشزرو هقباسم مهم یاه هنحص جارختسا یارب نویزیولت ات دینک نشور ار راکدوخ یزاس هتسجرب دیناوت یم :تسین دوجوم نویزیولت یاهدرکلمع نیا اب راکدوخ یزاس هتسجرب ،یلو

SOURCE همکد زا هدافتسا اب یدورو لانگیس ندرک چیوس

تسا لاعف 3D تلاح هکیماگنه

تسا نشور یتوص فیصوت هکیماگنه

دینک یم هدهاشم نم یاوتحم رد ار اوتحم هکیماگنه

تسارجا لاح رد Screen Mirroring تیلباق هکیماگنه

دینک یم اشامت UHD نشولوزر رد دنک یم هتسجرب ار هدننک شخپ تیلباق زا هدافتسا اب ار یلعف لابتوف یزاب هتسجرب تاکن هکیماگنه

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا"

"

.دراد هدش شخپ لانگیس تایصوصخ هب یگتسب راکدوخ یزاس هتسجرب ییآراک"

"

تسا نکمم ،دینک هدافتسا یشزرو یاهدادیور ریاس یارب تیلباق نیا زا رگا .دینک هدافتسا لابتوف یزاب یاشامت ماگنه رد طقف راکدوخ یزاس هتسجرب زا هک دوش یم هیصوت"

"

.دهد شیامن ار طوبرمان یریوصت یاه میرف