.دنشابن دوجوم تسا نکمم گنر باختنا و تنوف هزادنا لیبق زا اهدرکلمع یخرب ،هداس مایپ ای لیمیا کی شراگن ماگنه

.دراد دوجو تیدودحم درک هریخذ ناوت یم هک یگلا لیاف هزادنا و اهرگ ناشن دادعت یارب

.تسا توافتم نویزیولت لدم و وجتسج طیارش ساسارب درک زاب نامزمه روط هب ناوت یم هک ییاه هرجنپ دادعت

.دوب دهاوخ توافتم هکبش طیحم ساسارب بو رگرورم تعرس

ریوصت رد ریوصت ندرک لاعفریغ زا سپ تسا نکمم وئدیو شخپ .دنک یم لاعفریغ ار ریوصت رد ریوصت راکدوخ روط هب هدش یلخاد یوئدیو شخپ

.دینک یراذگراب هرابود ار هحفص تسا مزلا تروص نیا رد .دوشن عورش هرابود

 

.دنک یم ینابیتشپ .mp3 یتوص یاه لیافزا طقف بو رگرورم

.دش دهاوخن ظفح یرگرورم هچخیرات ،دشاب هدشن میظنت )تعاس نامز متسیس MENU MENU/123‏

( تعاس رگا

.دنوش یم یسیونور لوا رت یمیدق یاه یدورو هک دوش یم هریخذ نیرت یمیدق هب نیرتدیدج زا هچخیرات رورم

Flash تایوتحم شخپ نیح رد صاخ یتوص و یریوصت یاه لیاف شخپ تسا نکمم ،هدش ینابیتشپ یتوص/یریوصت یاه یراذگدک عون هب یگتسب

 

.دشابن نکمم

 

.دنوشن شخپ ام تیکلام تحت بو رگرورم یور تسا نکمم دنا هدش هنیهب PC یارب هک راد نایرج تامدخ ناگدننک هئارا زا یملیف عبانم

).URL ندرک دراو ماگنه زا ریغ هب( .دنک یم لاعفریغ ار ریوصت رد ریوصت راکدوخ روط هب QWERTY هحفص یور دیلک هحفص زا هدافتسا