امش یادص اب نویزیولت لرتنک

یور ادص صیخشت دامن هکیماگنه .دوش یم رهاظ ادص صیخشت هحفص .دیراد هگن و هدرشف Samsung Smart Control یور ار MENU/123 همکد

.دینک تبحص Samsung Smart Control نفورکیم رد دنلب یردق یادص هب و هتسهآ روط هب ار اه نامرف ،دش رهاظ هحفص

ار لاعف یاه نوفورکیم .دینک هدافتسا Samsung Smart Control و نویزیولت زاسوت نیبرود اب ادص صیخشت تیلباق زا دیناوت یم ،9500 یرس یاه لدم یارب" "

.دینک میظنت رود هار زا لرتنک و نویزیولت یور

.دوش هعجارم "امش یادص اب نویزیولت لرتنک" هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "