اه همانرب زا هدافتسا

اه هنیزگ پآ پاپ یونم اب اه همانرب تیریدم

55

همانرب بصن

56

نویزیولت زا همانرب فذح

57

اه همانرب لفق ندرک زاب و لفق

57

اه همانرب یروآ زورب

57

اه همانرب بیترت رییغت

57

هدش یرادیرخ تایوتحم رد تکراشم و یدنب هبتر

58

اه تیلباق و اه یگژیو ریاس زا هدافتسا

58

e-Manual زا هدافتسا

e-Manual عورش

59

e-Manual رد اه همکد زا هدافتسا

60

بو رگرورم زا هدافتسا

یرگرورم تاحیجرت

61

نم یاوتحم زا هدافتسا

دینک هعلاطم هناسر تایوتحم شخپ زا لبق

62

لیابوم هاگتسد ای رتویپماک رد یا هناسردنچ تایوتحم شخپ

63

USB هاگتسد رد هدش هریخذ هناسر تایوتحم شخپ

63

اه سکع یاشامت نیح رد دوجوم یاهدرکلمع و اه همکد

64

اه ملیف یاشامت نیح رد دوجوم یاهدرکلمع و اه همکد

66

یقیسوم شخپ نیح رد دوجوم یاهدرکلمع و اه همکد

68

HD تیفیک رد یقیسوم هب نداد شوگ

69

هناسر تایوتحم تسرهف هحفص رد اهدرکلمع

69

NewsON زا هدافتسا

News

70

اوه و بآ

70

امش یادص اب نویزیولت لرتنک

دینک هعلاطم ادص صیخشت زا هدافتسا زا لبق

72

ادص صیخشت لوصا یریگدای

72

ادص صیخشت ییارگ شنکاو یریگ هزادنا

74

یرما یادص صیخشت زا هدافتسا

74

هاتوک هلصاف رد یلماعت یادص صیخشت زا هدافتسا

74

رود هلصاف رد ادص صیخشت زا هدافتسا

75

ادص صیخشت شزومآ زا هدافتسا

76

رود هار زا هدافتسا اب - نویزیولت رود هار زا لرتنک اب یجراخ یاه هاگتسد لرتنک یناهج

یناهج رود هار زا لرتنک یزادنا هار

39

دیلک هحفص زا هدافتسا اب نویزیولت لرتنک

دیلک هحفص لاصتا

40

دیلک هحفص زا هدافتسا

41

سوام زا هدافتسا اب نویزیولت لرتنک

USB سوام لاصتا

42

سوام زا هدافتسا

43

Bluetooth یزاب دپ لاصتا

هحفص یور QWERTY دیلک هحفص زا هدافتسا اب نتم دورو

یفاضا یاهدرکلمع زا هدافتسا

44

دنمشوه یاه یگژیو

Multi-Link Screen اب هناگدنچ یاه یگژیو ای تاحفص یاشامت

Multi-Link Screen زا هدافتسا

45

Smart Hub

Smart Hub راکدوخ عورش

47

ریخا هورگ رد متیآ کی قاصلا ای نتشادرب

47

Smart Hub یاه لاصتا شیامزآ

48

Smart Hub زومآدوخ زا هدافتسا

48

Smart Hub ددجم میظنت

48

Samsung باسح اب Smart Hub زا هدافتسا

Samsung باسح داجیا

49

Samsung باسح هب دورو

50

یجراخ تامدخ یاه باسح هب Samsung باسح دنویپ

50

Samsung باسح هب تاعلاطا ندوزفا و رییغت

51

نویزیولت زا Samsung باسح فذح

51

اه یزاب زا هدافتسا

اه هنیزگ پآ پاپ یونم اب اه یزاب تیریدم

52

یزاب یارجا و بصن

53

هدش یرادیرخ ای دولناد یاه یزاب تیریدم

53