هدش ینابیتشپ ریوصت یاه نشولوزر و اه تمرف

 

 

 

 

نشولوزر

تمرف

 

لیاف دنوسپ

15360 x 8640

JPEG

 

*.jpg

 

*.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

4096 x 4096

PNG

 

*.png

 

 

 

 

4096 x 4096

BMP

 

*.bmp

 

 

 

 

15360 x 8640

MPO

 

*.mpo

 

 

 

 

هدش ینابیتشپ یقیسوم یاهکدک و اه تمرف

رکذت

ُ

تمرف

لیاف دنوسپ

یراذگدک

 

MPEG1 Audio Layer 3

MPEG

*.mp3

 

 

 

 

 

 

 

*.m4a

 

AAC

MPEG4

*.mpa

 

 

 

*.aac

 

 

 

 

دنک یم ینابیتشپ لاناک 2 رثکادح ات زا

FLAC

FLAC

*.flac

 

 

 

 

دنک یم ینابیتشپ لاناک 2 رثکادح ات زا

Vorbis

OGG

*.ogg

 

 

 

 

.دنک یم ینابیتشپ Pro 5.1 لاناک 10 رثکادح ات زا

 

 

 

یمن تیامح WMA (lossless audio( تیفیک شهاک نودب یادص زا

WMA

WMA

*.wma

.دوش

 

 

 

.دنک یم تیامح M2 لیافورپ رثکادح زا

 

 

 

 

 

 

 

 

wav

wav

*.wav

 

 

 

 

.دنک یم ینابیتشپ 1 عون و 0 عون زا

midi

midi

*.mid

.دوش یمن ینابيتشپ وجتسج

*.midi

.دنک یم ینابیتشپ USB هاگتسد زا طقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ape

ape

*.ape

 

 

 

 

 

AIFF

AIFF

*.aif

 

*.aiff

 

 

 

 

 

 

 

 

ALAC

ALAC

*.m4a