همانرب شخپ یاشامت نیح رد تهج لرتنک دامن نداد ناشن

دامن هکنیا زا دعب .دینک ات ار دوخ هبابس تشگنا سپس و هدرک تکرح هحفص یلااب تمس زکرم هب ،همانرب شخپ یاشامت لاح رد تهج لرتنک دامن شیامن یارب Smart عورش ای هحفص یور رود هار زا لرتنک شیامن یارب ار دوخ هنابس تشگنا سپس و هداد تکرح ای هب ار سوکوف .دش رهاظ تهج لرتنک

.دنوش یم دیدپان دهدن ماجنا رد ار یمادقا رتشیب ای هیناث 5 یارب ربراک هکیماگنه تهج لرتنک دامن .دینک ات Hub

.دوش یمن اشامت همانرب شخپ هکیماگنه نوگانوگ تامدخ زا هدافتسا نیح رد هدش ناهنپ تهج لرتنک دامن شیامن