ادص ندرک یشرافس

نونکا ادص هدننک یشرافس ادص MENU MENU/123‏

.دینک میظنت طیحم طیارش و امش ییاونش یاه ییاناوت ساسارب هنیهب یادص تیفیک یارب ار نویزیولت دیناوت یم امش

یشرافس یادص هیامن زا هدافتسا

نونکا یشرافس یادص هیامن ادص هدننک یشرافس ادص MENU ‏MENU/123

.دینک باختنا تسیل زا ار دوش هدافتسا دیهاوخ یم هک یا هیامن دیناوت یم ،دراد دوجو یشرافس یادص هیامن نیدنچ هکیماگنه

یشرافس یادص هیامن داجیا

نونکا Add Custom Sound ادص هدننک یشرافس ادص MENU ‏MENU/123

.دینک لابند لیلحت مامتا یارب ار هحفص یور تاروتسد .دوش یم عورش یا هلحرم 6 لیلحت

یشرافس یادص شیاریو

نونکا یشرافس یادص شیاریو ادص هدننک یشرافس ادص MENU ‏MENU/123

.دوش یم عورش یا هلحرم 6 لیلحت .دینک باختنا دینک شیاریو دیهاوخ یم هک ار یشرافس یادص هیامن .دینک شیاریو ار یشرافس یادص هیامن دیناوت یم

.دینک لابند لیلحت مامتا یارب ار هحفص یور تاروتسد

یشرافس یادص هیامن فذح ای ددجم یراذگ مان

نونکا یشرافس یادص تیریدم ادص هدننک یشرافس ادص MENU ‏MENU/123

.دینک فذح ای هدرک ددجم یراذگ مان یشرافس یادص هیامن تسیل زا ار یشرافس یادص هیامن دیناوت یم

.دینک باختنا ار دینک فذح ای هداد مان رییغت دیهاوخ یم هک یشرافس یادص هیامن1 .1

.دینک هدافتسا مان رییغت یارب دیلک هحفص زا .دهد یم شیامن ار هحفص یور دیلک هحفص ،مانرییغت باختنا .دینک باختنا ار فذح ای مانرییغت2 .2