نویزیولت رازفا مرن یروآ زورب

نونکا رازفا مرن یناسرزورب ینابیتشپ MENU MENU/123‏

.دینک یناسر زورب ارنآ موزل تروص رد و هدرک هدهاشم ار نویزیولت رازفا مرن شیاریو دیناوت یم

شیاریو نیرتدیدج هب نویزیولت رازفا مرن یروآ زورب

نونکا یناسرزورب نونکا رازفا مرن یناسرزورب ینابیتشپ MENU ‏MENU/123

یم نآ یواح هک USB هاگتسد زا یناسر زورب ندرک یپک ای نویزیولت هب تنرتنیا زا ًامیقتسم یناسر زورب ندرک دولناد طسوت ار نویزیولت رازفا مرن دیناوت یم

.دینک یناسرزورب ،نویزیولت هب دشاب

.دراد زاین تنرتنیا لاصتا هب تیلباق نیا"

"

.دنک ادیپ ار یناسرزورب هتسب دناوت یمن نویزیولت ،تروصنیا ریغ رد .دینک هریخذ USB هاگتسد یلااب هدر هشوپ رد ار یناسرزورب هتسب"

"

نشور راکدوخ روط هب و هدش شوماخ رازفا مرن یناسرزورب همتاخ زا سپ نويزيولت .دینکن شوماخ ار نویزیولت هدشن مامت یناسر زورب هکینامز ات]

]

.دندرگ یم رب ضرف شیپ تامیظنت هب رازفا مرن یناسر زورب زا سپ یتوص و یریوصت تامیظنت همه .دوش یم

 

نویزیولت راکدوخ یروآ زورب

نونکا راکدوخ یناسر زورب رازفا مرن یناسرزورب ینابیتشپ MENU ‏MENU/123

زورب راکدوخ روط هب نویزیولت یاشامت نیح رد ار رازفا مرن شدوخ هک دینک میظنت یروط ار نویزیولت دیناوت یم ،تسا هدش لصو تنرتنیا هب نویزیولت رگا

.دوش یم لامعا دوش هدافتسا نویزیولت زا هک دعب هعفد ،دش مامت هنیمز سپ رد یروآزورب هکیماگنه .دنک یروآ

.دشکب لوط رتشیب تسا نکمم دشاب ارجا لاح رد لاح نیع رد یرگید هکبش تیلباق هکیتروص رد تیلباق نیا" "

.دراد زاین تنرتنیا لاصتا هب تیلباق نیا" "

روط هب ار شدوخ نویزیولت رازفا مرن هک دیهاوخ یمن رگا .دوش یم نشور راکدوخ روط هب راکدوخ یناسر زورب ،دینک تقفاوم Smart Hub طباوض و طیارش اب رگا" "

.دینک شوماخ ار راکدوخ یناسر زورب ،دنک یروآ زورب راکدوخ