یشزرو تلاح رد یشزرو دادیور یاشامت نیح رد دوجوم یاه تیلباق زا هدافتسا

.دینک هدافتسا دیهد یم راشف یشزرو تلاح رد ار )دورو( Enter همکد هکیماگنه ریز یاه تیلباق زا دیناوت یم

 

ییامنگرزب

.دنک یم ییامنگرزب یتهج 4 یاه همکد زا هدافتسا اب ار هحفص شخب ره و هدرک فقوتم ار یلعف هحفص

 

.دیهد راشف ار

همکد ،درادناتسا رود هار زا لرتنک رد"

"

 

.تسین دوجوم دشاب نم یاوتحم لاعف ای ریوصت رد ریوصت هکیماگنه ای 3D یاه لاناک یاشامت ماگنه تیلباق نیا"

"

 

.دشاب لاعف اه هداد تامدخ هك تسین دوجوم ینامز تیلباق نيا"

"

 

 

یتسد یزاس هتسجرب

.دنک یم ظفح دعب هیناث 10 ات همکد نیا ندرشف زا لبق هیناث 10 زا ار وئدیو کی

 

.دیهد راشف ار

همکد ،درادناتسا رود هار زا لرتنک رد"

"

 

.تسا دوجوم دشاب ارجا لاح رد طبض هکیماگنه اهنت تیلباق نیا"

"

 

تلاح متسیس MENU ‏MENU/123 .دنک هریخذ ربراک تلاخد نودب ار مهم تاکن راکدوخ روط هب هک دینک میظنت یروط ار نویزیولت دیناوت یم"

"

 

.دینک نشور ار راکدوخ یزاس هتسجرب سپس و هدرک باختنا ار یشزرو

 

 

 

طبض نامز

 

.دنک یم میظنت ار طبض نامز

 

.تسا دوجوم دشاب ارجا لاح رد طبض هکیماگنه اهنت تیلباق نیا"

"

 

 

هدنز نویزیولت هب ورب / طبض فقوت

.دنک یم فقوتم هدنز همانرب یاشامت ماگنه ار ندرک طبض

 

.دنک یم چیوس هدنز همانرب هب دینک یم اشامت ار هدش طبض همانرب هکیماگنه

 

.تسا دوجوم دشاب ارجا لاح رد طبض هکیماگنه اهنت تیلباق نیا"

"