سکع / یقیسوم● ●

عبنم هکیماگنه ار سکع دلیف رد اه سکع یواح هشوپ ای/و یقیسوم دلیف رد یقیسوم یاه لیاف یواح هک ار USB هاگتسد هشوپ ات دهد یم ناکما امش هب ار یقیسوم یاه لیاف نویزیولت ،دینک باختنا ار سکع یاه لیاف یواح هشوپ و یقیسوم یاه لیاف یواح هشوپ رگا .دینک صخشم هدش میظنت USB یور

.دهد یم ناشن نامز نامه رد ار اه سکع و هدرک شخپ

.دینک باختنا تروص نامه هب ار یعرف هشوپ دیناوت یم ،دراد یعرف یاه هشوپ دینک یم باختنا هک یا هشوپ رگا" "

.دنک یمن لمع حیحص روط هب تیلباق نیا ،دشاب هدشن صخشم یا هشوپ ای دشابن هناسر یاوتحم یواح هدش باختنا USB هاگتسد رگا" "

.دوش یمن عورش دشاب USB هاگتسد رد یریوصت لیاف کی طقف هکیتروص رد دیلاسا شیامن" "

.دومن باختنا ناوت یمن ار دنراد ینلاوط یاه مان هک ییاه هشوپ" "

.دینک هدافتسا USB هاگتسد نیدنچ یارب فلتخم هشوپ یاه مان زا ًامتح" "

زا هک ییاهPMP ای MP3 یاه هدننک شخپ ،USB یاه هاگتسد اب تسا نکمم ندش نشور رمیات .دینک هدافتسا هتراک دنچ ناوخ تراک ای USB هظفاح تراک زا" "

.دنک ییاسانش ار هاگتسد نویزیولت ات دشک یم لوط یدایز تدم نوچ دنکن راک دننک یم هدافتسا یرتاب

شوماخ رمیات زا هدافتسا اب نویزیولت ندرک شوماخ

نونکا ندش شوماخ رمیات نامز متسیس MENU MENU/123‏

:دینک میظنت ار هناگادج یدنبرکیپ هس دیناوت یم .دوش شوماخ راکدوخ روط هب صخشم تقو کی رد نویزیولت ات دینک میظنت ار ندش شوماخ رمیات دیناوت یم

.دشاب هدش میظنت لابقً تعاس هک تسا دوجوم ینامز اهنت ندش شوماخ رمیات .3 و 2 ،1 ندش شوماخ رمیات

تامیظنت● ●

وهدرک گنررپ ار صاخ زور ره دیناوت یم ،دینک باختنا ار یتسد رگا .دنک یم میظنت راکدوخ روط هب ار دوش یم شوماخ نویزیولت هک هتفه یاهزور

.دینک باختنا

نامز● ●

.دنک یم میظنت نویزیولت راکدوخ ندش شوماخ یارب ار نامز