رارکت

.دنک یم شخپ ررکم روط هب ار هشوپ نامه رد اه لیاف همه ای ررکم روط هب ار یلعف لیاف

 

عیرس ندرب ولج / ندرب بقع

.دینک باختنا ار ،یداع شخپ تعرس هب تشگزاب یارب .دنک یم عیرس نآ تعرس رثکادح ات هلحرم 3 رد ار عیرس ندرب ولج/ندرب بقع

 

.تسین دوجوم دوش یم شخپ رضاح لاح رد هک یا همانرب یاشامت نیح رد تیلباق نیا"

"

 

دنک یم هتسجرب ار هدننک شخپ

.دهد یم ناشن ار یلعف طبض هتسجرب تاکن

 

.دنشاب هدش ظفح هدش طبض یشزرو تلاح رد هک همانرب هتسجرب تاکن هک تسا دوجوم یماگنه اهنت تیلباق نیا"

"

 

 

اه هنیزگ

 

 

 

 

حرش

درکلمع

 

 

.دنشاب یم توافتم ملیف ساسارب هدش ینابیتشپ ریوصت یاه هزادنا .دهد یم رییغت ار شیامن هحفص هزادنا

ریوصت هزادنا

 

 

 

 

.دنک یم شوماخ ای نشور ار سیونریز :سیونریز

 

سیونریز

.دنک یم ضوع ار نابز :سیونریز نابز

 

 

 

 

 

 

.دنک یم ضوع ار ریوصت تلاح

ریوصت تلاح

 

 

 

.دنک یم ضوع ار ادص تلاح

 

ادص تلاح

 

 

 

 

.دنک یم باختنا ادص شخپ یارب ار اهوگدنلب دهد یم ناکما امش هب

وگدنلب تسیل

.دشاب لصو نویزیولت هب هک دیشاب هتشاد یا هدنریگ ای یگناخ یامنیس امش هک تسا دوجوم یماگنه اهنت تیلباق نیا" "

 

 

 

.دینک باختنا ار یتوافتم یتوص نابز ات دهد یم ناکما امش هب

 

ادص نابز

.دننک ینابیتشپ هبل دنچ یادص زا اه لیاف هک تسا دوجوم ینامز اهنت تیلباق نیا" "

 

 

 

 

.دهد یم ناشن یلعف لیاف دروم رد ار حورشم تاعلاطا

 

تاعلاطا