نامزمه تروصب هدنز نویزیولت یاشامت● ●

تلاح زا جورخ یارب .دینک اشامت )ریوصت رد ریوصت( PIP هرجنپ رد هدش طبض همانرب یاشامت نیح رد ار یلعف همانرب ات دهد یم ناکما امش هب :تسین دوجوم نویزیولت یاهدرکلمع نیا اب نامزمه تروصب هدنز نویزیولت یاشامت ،یلو .دیهد راشف هرابود ار همکد ،ریوصت رد ریوصت

SOURCE همکد زا هدافتسا اب یدورو لانگیس ندرک چیوس

تسا لاعف 3D تلاح هکیماگنه

.تسا نشور یتوص فیصوت هکیماگنه

.دینک یم اشامت UHD نشولوزر رد ار لابتوف یزاب هکیماگنه

.تسا دوجوم دشاب ارجا لاح رد طبض هکیماگنه اهنت تیلباق نیا"

"

.دینک یم اشامت ار هدش طبض همانرب کی هک تسا دوجوم ینامز اهنت تیلباق نیا"

"

رتشیب تاعلاطا● ●

.دهد یم ناشن یلعف همانرب دروم رد ار حورشم تاعلاطا

.دینک یم اشامت ار هدنز همانرب کی هک تسا دوجوم ینامز اهنت تیلباق نیا" "

یشزرو تلاح رد هدش طبض یزاب یاشامت

.دینک اشامت نم یاوتحم هحفص رد نویزیولت طبض زا هدافتسا اب ار هدش طبض یزاب دیناوت یم

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

.دوش هعجارم "هدش طبض یاه همانرب یاشامت" هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب" "