طایتحا] ]

.دینک هعلاطم 3D درکلمع زا ناتدنزرف ای ناتدوخ هدافتسا زا لبق ار ریز یاه طایتحا .3D ریواصت یارب ینمیا و یتملاس دروم رد مهم تاعلاطا

،دردرس ،مشچ یگتسخ زا یتیاکش هنوگره کدوک رگا .دننک یم هدافتسا یدعب هس درکلمع زا هک دشاب یناکدوک بقارم بترم روط هب یتسیاب نلااسگرزب

.دنک تحارتسا هک دیوش نئمطم و دنک اشامت ار 3D نویزیولت دیراذگن ،دراد عوهت ای هجیگرس

 

.هریغ و یتظفاحم کنیع ،یباتفآ کنیع ،یداع کنیع لیبق زا ،دینکن هدافتسا یرگید روظنم چیه یارب 3D کنیع زا

نیا زا مادکره هجوتم رگا .دنوش راچد دردرس و عوهت ،هجیگرس لیبق زا ییاه یتحاران هب 3D نویزیولت یاشامت نیح رد تسا نکمم نارگاشامت یخرب

.دینک تحارتسا یردق و هتشادرب ار 3D کنیع ،دینک فقوتم ار 3D نویزیولت یاشامت ،دیدش مئلاع

 

ار 3D نویزیولت یاشامت ،دیدش مشچ یگتسخ هنوگره هجوتم رگا .دوش مشچ یگتسخ بجوم تسا نکمم ینلاوط تدم یارب 3D ریواصت یاشامت

.دینک تحارتسا یردق و هتشادرب ار 3D کنیع ،دینک فقوتم

 

هب هکیماگنه 3D Active کنیع ای یدعب هس درکلمع زا هدافتسا .دینکن هدافتسا 3D کنیع ای یدعب هس درکلمع زا فارطا هب تکرح ای ندز مدق ماگنه

.تسا نداتفا ای/و ندروخ یردنکس ،ءایشا اب دروخرب رطاخ هب هک دوش یتامدص بجوم تسا نکمم دینک یم تکرح فارطا

 

.دینکشب ار اهنآ ای هدرک دراو بیسآ کنیع یاه هتسد هب تسا نکمم .دیباوخن ،تسا نشور 3D کنیع هکیلاح رد

.درک دهاوخ دراو بیسآ نآ هب راشف لامعا اب 3D کنیع یاه هتسد ندرک ات .دنتسین ندرک ات لباق 3D کنیع یاه هتسد

بجوم تسا نکمم و هدش نآ ندش نشور بجوم کنیع نداد ناکت .دیهدن ناکت ررکم روط هب ار 3D کنیع ،SSG-3570 لدم کنیع اب هطبار رد

.دوش لومعم زا رتعیرس یرتاب ندش یلاخ

 

.دراد دوجو نآ حیحصان نتفرگ رارق تروص رد یرتاب راجفنا رطخ ،SSG-5150GB و SSG-5100GB لدم یاه کنیع اب هطبار رد

.دینک ضیوعت نآ عون مه اب ار یرتاب هک دیوش نئمطم ،SSG-5150GB و SSG-5100GB لدم یاه کنیع اب هطبار رد