ینميا یاه طايتحا] ]

ً

 

زا نانیمطا یارب ار اه لمعلاروتسد نیا افطل .دنا هدش هئارا ییاراد هب بیسآ زا یریگولج و یصخش ینمیا زا نانیمطا یارب ریز ینمیا یاه لمعلاروتسد

.دینک هعلاطم لوصحم زا حیحص هدافتسا

راک بارخ بجوم تسا نکمم یریگ رارق ضرعم رد .دشاب بآ ای شتآ ،امرگ ،دیشروخ میقتسم رون ضرعم رد هک دیهدن رارق یلحم رد ار لوصحم نیا

.دوش یزوسشتآ ای لوصحم ندرک

 

ندرک راک بارخ هب رجنم تسا نکمم ندرک مخ ای نتخادنا ،راشف لامعا .دینکن مخ و هدرکن ترپ ار لوصحم .دینکن دراو راشف 3D کنیع یاهزنل هب

.دوش 3D کنیع

 

زا یکی ناتدنزرف رگا .دنهدن تروق ار ءازجا زا کیچیه ناکدوک هک دیوش نئمطم ًاصوصخم .دیراد هگن رود ناکدوک سرتسد زا ار 3D کنیع یازجا

.دیریگب سامت ناتکشزپ اب ًاروف ،داد تروق ار ءازجا

 

هشیش یور هدننک زیمت داوم ای بآ میقتسم ندیشاپ .دیشاپن لوصحم حطس یور رب میقتسم روط هب ار هدننک زیمت داوم ای بآ ،لوصحم ندرک زیمت ماگنه

حطس یور زا رگاسانش یاه بسچرب ندش ادج بجوم ای هدش لوصحم حطس هب ندش دراو بیسآ ای یگتفرگ قرب ،یزوسشتآ هب رجنم تسا نکمم اه

 

.دوش لوصحم

 

هب ار هدننک زیمت ای نغور ،اوه هدننکوبشوخ ،تافآ عفد هدام ،رنیت ،نزنب ،موم لیبق زا یحطس لاعف لماع ای للاح داوم ،لکلا یواح یئایمیش داوم

ادج ار اه لمعلاروتسد ای اه بسچرب ای هدش لوصحم یجراخ حطس ندروخ کرت ای یگتفر گنر بجوم تسا نکمم ییایمیش داوم نیا .دیلامن لوصحم

 

.دنروخ یم کرت یتحار هب اهزنل حطس نوچ دینک هدافتسا لوصحم ندرک زیمت یارب یا هبنپ لنلاف ای فیرظ رایسب فایلا لیبق زا مرن هچراپ زا اهنت .دننک

 

.دیناکتب هدافتسا زا لبق ار هچراپ رابغ و درگ ًامتح ،دنهد یم شارخ ار لوصحم یتحار هب یجراخ داوم نوچ

 

.دینک داجیا رییغت نآ رد ای دینک ریمعت ناتدوخ دینکن یعس ای دینکن قاروا ار 3D لاعف کنیع

.دنزب همدص امش مشچ هب 3D لاعف کنیع هتسد یاهتنا دیهدن هزاجا هک دیشاب بقارم

.دینکشب ار اه هتسد تسا نکمم .دیباوخن ،تسا نشور 3D کنیع هکیلاح رد

.دینک هدافتسا دوخ یاه تسد زا 3D کنیع نتشادرب ای ندز مشچ هب یارب

دینک دراو یروط ارنآ ،یرتاب ضيوعت ماگنه .دینک هدافتسا هدش دیق درادناتسا یاه یرتاب زا اهنت ،SSG-5150 و SSG-5100 لدم یاه کنیع یارب

طیحم یگدولآ ای یصخش بیسآ ،یزوسشتآ بجوم و هدرک دراو بیسآ یرتاب هب تسا نکمم راکنیا ماجنا رد روصق .دشاب حیحص )- ،+( تيبطق اب هک

 

.دوش یرتاب یلخاد تاعیام تشن هطساو هب تسیز

 

ِ

 

رگا .دنهدن تروق ارنآ یقافتا روط هب ات دیهدن رارق ناکدوک سرتسد رد ار هدش هدافتسا یرتاب ،SSG-5150 و SSG-5100 لدم یاه کنیع یارب

.دیریگب سامت ناتکشزپ اب ًاروف ،داد تروق ار یرتاب ناتدنزرف

 

سامت کشزپ اب ًاروف ،دمآ شیپ یزیچ نینچ رگا .دوش امش یلخاد یاه مادنا هب یدج بیسآ بجوم تسا نکمم )همکد عون( یا هناوتسا یرتاب نداد تروق

.دیریگب