اه همانرب زا هدافتسا

اه همانرب هژیو

APPS

شزومآ

یگدنز کبس

تاعلاطا

یشزرو

یزاب

وئدیو

ناکدوک

نيرت بوبحم

اه هزات

نم یاهApp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دشاب توافتم صاخ هقطنم و لدم ساسارب تسا نکمم ریوصت" "

روط هب نویزیولت رد هطوبرم یاه همانرب بصن طسوت دوش یم یزاب و اوه و بآ ،یشزرو ،یربخ تاشرازگ لماش هک ینوگانوگ رایسب تایوتحم زا دیناوت یم بترم رناژ ساسارب هک ار اه همانرب .دینک باختنا هحفص یلااب زا ار هورگ کی .دینک دولناد Smart Hub زا ار اه همانرب دیناوت یم .دیوش دنم هرهب ناگیار

.نيرت بوبحم ،اه هزات لیبق زا ،دینک یم ارجا و بصن دنا هدش

.دشاب لصو تنرتنیا هب یتسیاب نویزیولت ،یگژیو نیا زا هدافتسا یارب" "

ساسارب تسا نکمم ضرف شیپ یاه همانرب .دنوش یم بصن راکدوخ روط هب ضرف شیپ یاه همانرب ،دوش یم یزادنا هار راب نیلوا یارب Smart Hub هکیماگنه" "

.دنشاب توافتم هقطنم

اه هنیزگ پآ پاپ یونم اب اه همانرب تیریدم

ار ریز یاه تیلباق هک دوش یم رهاظ هنیزگ یونم .دیراد هگن و هدرشف ار )دورو( Enter همکد سپس و هداد تکرح نییاپ هب مود فیدر رد همانرب هب ار سوکوف

.دهد یم ناشن

فذح● ●

تایئزج هدهاشم● ●

ددجم بصن● ●

.دشاب توافتم همانرب هب یگتسب تسا نکمم پآ پاپ یونم" "