دینک هعلاطم هرهچ ییاسانش ای کرحتم ،ادص زا هدافتسا زا لبق

هرهچ ییاسانش و کرحتم ،ادص یارب اه طایتحا

هرهچ ییاسانش

.دنک یم هریخذ هرهچ دورو ماگنه رد هدافتسا یارب ار ناربراک هرهچ کچوک ریواصت لوصحم نیا

.دشاب نمیا روبع زمر و ID زا هدافتسا اب دورو زا رتمک تسا نکمم هرهچ ییاسانش زا هدافتسا اب Smart Hub هب دورو

نویزیولت نیبرود زا هدافتسا

تسا نکمم .دوش ینوناق تامادقا هب رجنم تسا نکمم نویزیولت نیبرود زا هدافتسا ءوس/هدافتسا ،صاخ ینوناق طیارش تحت و طیارش یخرب تحت

نینچ دازآ شبنج و یصخش یاه هداد هب طوبرم هک دشاب هتشاد دوجو صاخشا زا تظفاحم اب هطبار رد یلحم یصخش میرح نیناوق تحت ییاه تیلوئسم

 

ً

 

.دننک یم میظنت ار رگید یاه لحم و راک لحم رد نیبرود طسوت تراظن هک دوش یم یئازج نیناوق لماش یرگید نیناوق لاامتحا و اه هداد

 

ً

اه نیبرود زا هدافتسا لاومعم هک ییاه لحم )i( :دش دیهاوخن هدافتسا دراوم نیا رد نیبرود زا هک دنک یم تقفاوم ،نویزیولت نیبرود زا هدافتسا اب ربراک

ای دوش یم دارفا یصخش میرح هب لوخد هب رجنم هک یشور ره هب )ii( ،)سابل ضیوعت یاه قاتا ای نکتخر یاه قاتا ،ییوشتسد لیبق زا( تسا هدش عنم

 

.هطوبرم تابوصم ای تاررقم ،نیناوق ضقن )iii(

 

نیبرود هتساوخان ای یدمعریغ هدافتسا زا راکنیا .دیراد هگن نویزیولت لخاد رد هدش عمج تلاح رد ارنآ ،دینک یمن هدافتسا رگید نیبرود زا هکیماگنه

.دنک یم یریگولج