اه لاناک شیاریو

لاناک شیاریو تیلباق یارجا

لاناک شیاریو شخپ لاح رد MENU ‏MENU/123

شخپ لاح رد

راکدوخ یبای جوم

ییاوه

نتنآ

لاناك تسرهف

امنهار

ینامز همانرب تیریدم

لاناک شیاریو

هاوخلد شیاریو

.دشاب توافتم قوف ریوصت اب لدم هب یگتسب تسا نکمم نویزیولت یونم" "

اه لاناک فذح ای ددجم یدنب بیترت

فذح ای هرامش رییغت لاناک شیاریو شخپ لاح رد MENU ‏MENU/123

فذح یارب .دینک باختنا ار هرامش رییغت سپس و هدرک باختنا ارنآ ،لاناک بیترت رییغت یارب .دینک فذح ار اه لاناک ای هداد رییغت ار اه لاناک بیترت دیناوت یم

.دینک باختنا ار فذح سپس و هدرک باختنا ارنآ ،لاناک