ادص تیفیک میظنت

ادص تلاح باختنا

نونکا ادص تلاح ادص MENU ‏MENU/123

.دینک باختنا دوخ ییاونش هبرجت ندرک هنیهب یارب ار ادص تلاح دیناوت یم

درادناتسا● ●

.تسا بسانم اه طیحم رتشیب یارب هک دشاب یم ضرف شیپ تلاح نیا

یقیسوم● ●

.دنک یم دیکأت اهادص یاج هب یقیسوم یور رب

ییامنیس● ●

.دنك یم هضرع اه مليف یارب ار ادص نيرتهب

حضاو یادص● ●

.دنک یم دیکأت اهادص یور رب

تیوقت● ●

.دهد یم شیازفا دنراد ییاونش لکشم هک یناگدنونش هب کمک یارب ار لااب سناکرف اب ادص یلک تدش

مویداتسا● ●

مویداتسا یور راکدوخ روط هب ادص تلاح ،دینک یم نشور ار )یشزرو تلاح متسیس MENU ‏MENU/123( یشزرو تلاح هکیماگنه

.دوش تباث تسا بسانم یشزرو یاهدادیور یارب رتشیب هک یتامیظنت یور ادص تامیظنت ات دوش یم میظنت

.دیهد ماجنا یتسد روط هب ار تامیظنت نیا دیناوت یمن امش .دنک یم میظنت راکدوخ روط هب ار تلاح نیا نویزیولت" "

.تسین دوجوم دینک یم شوگ یجراخ یاهوگدنلب قیرط زا ادص هب هکیماگنه تیلباق نیا"

.دراد هقطنم هب یگتسب یشزرو تلاح ای یشزرو تلاح شیامن"

"

"