همانرب تاعلاطا هرجنپ زا یدنبنامز و یروف طبض یاه هنیزگ زا هدافتسا

همانرب طبض یروف عورش یارب .دوش یم رهاظ همانرب تاعلاطا هرجنپ .دیهد راشف ار دورو همکد ،همانرب هدش یدنبنامز طبض ای یروف طبض عورش یارب راشف همانرب نآ هب نتفر یارب ار تسار ای پچ راد تهج یاه همکد ،دش دهاوخ شخپ هدنیآ رد هک همانرب طبض یدنبنامز عورش یارب .دینک باختنا ار ،یلعف

.دینک باختنا ار سپس و دیهد راشف ار دورو همکد ،هداد

.دیهد راشف ار INFO ای دورو همکد ،درادناتسا رود هار زا لرتنک رد" "

صخشم نامز و خیرات کی رد طبض یارب هدش یدنبنامز طبض زا هدافتسا

یدنبنامز ینامز همانرب تیریدم شخپ لاح رد MENU MENU/123‏

.دینک باختنا ار طبض یزیر همانرب1 .1

همتاخ یارب ار لوبق سپس و هدرک صخشم دینک طبض دیهاوخ یم هک یا همانرب یارب ار نایاپ نامز و عورش نامز ،رارکت ،لاناک ،عبنم یاه هنیزگ2 .2

.دیهد راشف

همانرب طبض نیح رد دوجوم یاه تیلباق زا هدافتسا

.دنوش یم رهاظ هحفص یور طبض تفرشیپ هلیم و ریز یاه همکد .دیهد راشف همانرب طبض نیح رد ار )دورو( Enter همکد

رتشیب تاعلاطا● ●

.دهد یم ناشن ار طبض لاح رد همانرب دروم رد حورشم تاعلاطا

.دشابن دوجوم لاصاً صاخ یاه همانرب یارب تسا نکمم و هدوب توافتم همانرب شخپ لانگیس اب تسا نکمم همانرب تاعلاطا" "

طبض نامز● ●

.دنک یم میظنت ار طبض نامز

هدنز نویزیولت هب ورب / طبض فقوت● ●

.دهد یم رییغت هدنز نویزیولت هب ار اشامت / .دنک يم فقوتم ار طبض