نونکا ییوج هفرص رگ سح● ●

هفرص رگ سح رگا .دنک ادیپ شهاک نویزیولت قرب فرصم ات دنک یم میظنت راکدوخ روط هب طیحم رون نازیم ساسارب ار نویزیولت ییانشور نازیم

.دینک باختنا شیامن هحفص ییانشور لقادح یتسد میظنت یارب ار لقادح هنیمزرون دیناوت یم ،دشاب هدرک میظنت ار شیامن هحفص ییانشور نازیم ییوج

.دشاب یم لومعم زا رت کیرات هحفص ،دشاب هدش هتشاذگ نشور یور ییوج هفرص رگ سح هکیماگنه" "

نونکا لانگیس دوجو مدعراکب هدامآ● ●

روط هب ورین فرصم شهاک یارب ار قرب نویزیولت ،دوشن تفایرد یلاگنیس هدش نییعت تدم یارب رگا .دهد یم ار تسیل زا نامز باختنا ناکما امش هب

.دنک یم عطق راکدوخ

نونکا راکدوخ یشوماخ● ●

شوماخ راکدوخ روط هب ندش مرگ دایز زا یریگشیپ یارب ار نویزیولت ،دنامب یقاب نشور ربراک یدورو نودب یصخشم تدم یارب نویزیولت هکیماگنه

.دنک یم

نونکا کرحتم ییانشور● ●

.دهد شهاک ار ورین فرصم ات دنک یم میظنت هحفص یور تاکرح هب شنکاو رد ار ییانشور

.دشاب هدش میظنت درادناتسا یور ریوصت تلاح هك تسا دوجوم ینامز اهنت دركلمع نيا" "

.تسین دوجوم تسا یدعب هس تلاح رد نویزیولت هکیماگنه درکلمع نیا" " دوش یم لاعفریغ ،دینک یم میظنت ار ییانشور و یگدنشخرد لیبق زا ریوصت تیفیک تامیظنت هکیماگنه تیلباق نیا" "