هاوخلد تسیل زا هدش تبث یاه لاناک فذح

سپس و هدرک باختنا ار اه لاناک .دینک باختنا دنوش فذح دیهاوخ یم هک ییاه لاناک یواح هاوخلد تسیل هب نتفر یارب ار هاوخلدرییغت هاوخلد شیاریو

.دینک باختنا ار فذح

هاوخلد تسیل ندرک بترم هرابود

هدرک باختنا ار اه لاناک .دینک باختنا دنوش ددجم یدنب بیترت دیهاوخ یم هک ییاه لاناک یواح هاوخلد تسیل هب نتفر یارب ار هاوخلدرییغت هاوخلد شیاریو راشف اه لاناک یارب دیدج لحم نداد ناشن یارب ار نییاپ/لااب راد تهج یاه همکد .دوش یم رهاظ هتسجرب بیترت رییغت .دینک باختنا ار بیترت رییغت سپس و

.دیهد راشف اهنآ دیدج لحم رد اه لاناک نداد رارق یارب ار )دورو( Enter همکد .دیهد

هاوخلد تسیل ددجم یراذگ مان

زا هدافتسا اب ار دیدج مان .دینک باختنا ار دیهد مان رییغت دیهاوخ یم هک یهاوخلد تسیل .دینک باختنا ار هاوخلددراوم مانرییغت اه هنیزگ هاوخلد شیاریو

.دینک باختنا ار لوبق .دییامن باختنا ار .دش ماجنا سپس و هدرک دراو دوش یم رهاظ هک هحفص یور دیلک هحفص

رگید تسرهف هب هاوخلد تسرهف کی زا اه لاناک ندرک یپک

هقلاع رد یپک اه هنیزگ .دینک باختنا ندرک یپک یارب ار اه لاناک سپس و هدرک باختنا عبنم هاوخلد تسیل هب نتفر یارب ار هاوخلدرییغت هاوخلد شیاریو

.دینک باختنا هرابود ار لوبق .دینک باختنا ار لوبق سپس و هدرک باختنا ار دصقم هاوخلد تسیل .دینک باختنا ار اه یدنم

.دنشاب هتشاد دوجو هاوخلد تسیل کی لقادح رد ییاه لاناک هک تسا دوجوم ینامز اهنت اه یدنم هقلاع رد یپک" "