تکرح ییاسانش زا هدافتسا طیارش

.دینک هدافتسا یتکرح لرتنک زا هدش هیصوت لصاوف رد ًامتح

رتم 3.5 و 1.5 نیب :)راکوت( نویزیولت نیبرود

 

رتم 4 و 1.5 نیب :)هناگادج شورف( نویزیولت نیبرود

 

.دشاب توافتم رگید لماوع و نیبرود هیواز ساسارب تسا نکمم ییاسانش یعقاو هلصاف

یخرچ زا هدافتسا اب ار نیبرود هیواز .دنک یم اکتا نویزیولت زاسوت نیبرود هب یتکرح لرتنک نوچ ،دشاب هتفرگ رارق نیبرود یاهزنل هدودحم رد دیاب امش

.دینکن دودسم ارنآ دید هزوح ای هدرکن هجوتم رگید یرون عبنم هنوگره ای دیشروخ یوس هب ًامیقتسم ار نیبرود .دینک میظنت هدش عقاو نیبرود تشپ رد هک

 

.دیوش هداد زیمت هنیمز سپ زا یتسیاب امش ،دنک ییاسانش ار تکرح نیبرود هکنیا یارب

)نمیشن قاتا :سکلا 400 ،مامح :سکلا 100( .دشاب یم سکلا 500 ات 50 زا بسانم طیحم ییانشور

.دینک زیهرپ باتفآ رون زا یتکرح لرتنک زا هدافتسا ماگنه

.دوش یبایزرا نیبرود ییاسانش هدودحم ات دینک ارجا یتکرح لرتنک زا هدافتسا زا لبق ار یتکرح لرتنک طیحم شیامزآ