هاوخلد تسرهف شیاریو

هاوخلد شیاریو شخپ لاح رد MENU MENU/123‏

هاوخلد هحفص یونم ملاقا شیاریو زا هدافتسا

.دینک ادیپ یسرتسد هاوخلد شیاریو هحفص رد اه هنیزگ باختنا طسوت ریز یاه هنیزگ هب دیناوت یم امش

اهباختنا همه فذح / همه باختنا

.دنک یم باختنا فذح ای باختنا ار نویزیولت رد هدش ظفح یاه لاناک همه

 

اه یدنم هقلاع رد یپک

.دنک یم یپک رگید تسرهف هب هاوخلد یاه لاناک تسرهف کی زا ار اه لاناک

 

.دوش هعجارم "رگید تسرهف هب هاوخلد تسرهف کی زا اه لاناک ندرک یپک" هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب"

"

 

.دینک تبث هاوخلد تسیل کی لقادح رد ار رتشیب ای لاناک کی امش هک تسا دوجوم ینامز اهنت هنیزگ نیا"

"

 

هاوخلددراوم مانرییغت

.دوجوم هاوخلد یاه لاناک تسرهف مان رییغت

 

.دوش هعجارم "هاوخلد تسیل ددجم یراذگ مان" هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب"

"

 

.دینک تبث هاوخلد تسیل کی لقادح رد ار رتشیب ای لاناک کی امش هک تسا دوجوم ینامز اهنت هنیزگ نیا"

"

 

ندرک بترم

.دینک بترم مان ای هرامش ساسارب ار تسرهف

 

.تسا دوجوم لاتیجید یاه لاناک یارب اهنت هنیزگ نیا"

"

 

 

نتنآ

.دینک باختنا لباك ای ییاوه نیب ات دهد یم ناکما امش هب

 

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا"

"

 

لاناک شیاریو

.دینک تیریدم ار دنا هدش هریخذ نویزیولت رد هک ییاه لاناک دهد یم ناکما امش هب

 

.دوش هعجارم "اه لاناک شیاریو و فذح ،تبث" هب رتشیب تاعلاطا بسک یارب"

"