ریوصت ینابیتشپ یاهدرکلمع

)ریوصت رد ریوصت( ریوصت رد ریوصت یاشامت

نونکا ریوصت رد ریوصت ریوصت MENU MENU/123‏

)PIP( ریوصت رد ریوصت هرجنپ رد ار ینویزیولت همانرب شخپ دیناوت یم ،یلصا هحفص رد Blu-ray رگشخپ لیبق زا یجراخ هاگتسد زا وئدیو یاشامت ماگنه

.دینک اشامت

ریوصت رد ریوصت● ●

.دنک یم لاعفریغ/لاعف ار ریوصت رد ریوصت

نتنآ● ●

.دنک یم باختنا ریوصت رد ریوصت هرجنپ یارب ار یدورو عبنم

عبنم● ●

.دنک یم باختنا ار ریوصت رد ریوصت یعرف ریوصت عبنم

.تسین دوجوم صاخ ییایفارغج قطانم رد اه لدم یخرب رد تیلباق نیا" "

لاناک● ●

.دنک یم باختنا ار ریوصت رد ریوصت لاناک

هزادنا● ●

.دنک یم میظنت ار ریوصت رد ریوصت هرجنپ هزادنا

تیعقوم● ●

.دنک یم میظنت ار ریوصت رد ریوصت هرجنپ تیعقوم

ادص باختنا● ●

.دنک یم باختنا ار یتوص عبنم

.درک هدافتسا ناوت یمن یدعب هس ای Smart Hub ندوب لاعف نیح رد ریوصت رد ریوصت زا" "

.دوش یلزان ریوصت رد ریوصت ریوصت تیفیک هب رجنم تسا نکمم یلصا هحفص رد هکوئاراک تیلباق زا هدافتسا ای یزاب کی شخپ" "

تسا FHD زا رتمک یدورو نشولوزر )2 .دشاب یم HDMI لاصتا ای تننوپماک یلصا هحفص عبنم )1 :تسا دوجوم ریز طیارش تحت اهنت ریوصت رد ریوصت تیلباق" "

.)لماک HD(

.دنک یمن ینابیتشپ UHD یاه لاناک زا و دنک یم ینابیتشپ لاتیجید یاه لاناک زا اهنت )ریوصت رد ریوصت( PIP هرجنپ" "