همانرب طبض نیح رد رود هار زا لرتنک رد اه همکد زا هدافتسا

 

 

 

 

 

 

 

شخپ / ثکم

.دیهد راشف رود هار زا لرتنک یور هدش فقوتم طبض هحفص ددجم عورش ای طبض هحفص ندرک فقوتم یارب ار ای

همکد

 

.دوش یمن هدینش طبض نتشاد هگن نیح رد ییادص یلو .دینک هدافتسا ریز یاهدرکلمع زا دیناوت یم ،هدش هتشاد هگن طبض هکیماگنه

 

میرف هب میرف تروص هب وئدیو نکسا یارب ار

 

 

 

 

همکد سپس و هدرشف Samsung Smart Control یور ار MENU/123 همکد :هلحرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک باختنا

 

 

 

 

 

 

 

 

.دیهد راشف ار

همکد ،درادناتسا رود هار زا لرتنک رد" "

 

 

یداع تعرس 1/2 هب وئدیو شخپ یارب ار

 

 

همکد سپس و ،Samsung Smart Control یور MENU/123 همکد :هتسهآ تکرح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دینک باختنا

 

 

 

 

 

 

 

 

.دیهد راشف ار

همکد ،درادناتسا رود هار زا لرتنک رد" "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عیرس ندرب ولج / ندرب بقع

ات هلحرم 7 رد ندرب بقع و ولج هب تعرس اب یارب ار ای همکد سپس و هدرشف Samsung Smart Control رد ار MENU/123 همکد

.دینک باختنا تعرس رثکادح

.دیهد راشف ار ای همکد ،درادناتسا رود هار زا لرتنک رد" "

.تسین دوجوم دوش یم شخپ رضاح لاح رد هک یا همانرب یاشامت نیح رد تیلباق نیا" "

طبض یزیر همانرب تسرهف تیریدم

ینامز همانرب تیریدم شخپ لاح رد MENU MENU/123‏

.دینک وغل لماک روط هب ار هدش یدنبنامز یاه هرود ای دیهد رییغت ار هدش یدنبنامز طبض یاه هرود تامیظنت دیناوت یم