ادص زا ینابیتشپ یاه تیلباق زا هدافتسا

اهوگدنلب باختنا

نونکا نویزیولت یوگدنلب وگدنلب تامیظنت ادص MENU MENU/123‏

.دینک باختنا ار دنک یم هدافتسا ادص یجورخ یارب نویزیولت هک ییاهوگدنلب دیناوت یم

تیلباق یخرب و )تماص( Mute و )ادص یدنلب( Volume یاه همکد ،دوش یم شخپ یجراخ یاهوگدنلب زا اهنت ادص هک هدش میظنت یروط نویزیولت یوگدنلب هکیماگنه" "

.دنوش یم لاعفریغ ادص یاه

نویزیولت بصن عون ندرک صخشم

نویزیولت بصن عون وگدنلب تامیظنت ادص MENU MENU/123‏

.دشاب هیاپ ای یراوید بصن نویزیولت بصن عون هک دینک صخشم ،نویزیولت یادص راکدوخ ندرک هنیهب یارب دیناوت یم

Samsung Bluetooth یتوص هاگتسد قیرط زا نویزیولت یادص هب نداد شوگ

نویزیولت یادص لاصتا وگدنلب تامیظنت ادص MENU MENU/123‏

یزاس تفج نویزیولت Bluetooth تیلباق زا هدافتسا اب دیاب اه هاگتسد نیا .دینک لصو نویزیولت هب ار Samsung Bluetooth یتوص یاه هاگتسد دیناوت یم

.دینک هعجارم Samsung Bluetooth یتوص هاگتسدزا هدافتسا یامنهار هب ،یزاس تفج دروم رد رتشیب تاعلاطا یارب .دنوش

دیدج هاگتسد ندوزفا● ●

هاگتسد زا لاصتا یاه لانگیس ،دشاب هدش شوماخ ، دیدج هاگتسد ندوزفا رگا .دنک یم هفاضا هدش یزاس تفج یاه هاگتسد تسرهف هب ار دیدج هاگتسد

.دنوش یم هتفرگ هدیدان دیدج

Samsung یتوص هاگتسد تسیل● ●

دیناوت یم .دینک باختنا ارنآ هاگتسد یونم یاه هنیزگ شیامن یارب .دهد یم ناشن ار هدش یزاس تفج Samsung یتوص یاه هاگتسد زا یتسرهف

.دینک فذح تسرهف زا ارنآ ای دینک لاعفریغ/لاعف ار یتوص هاگتسد

.تسا دوجوم دننک یم ینابیتشپ نویزیولت یادص لاصتا زا هک Samsung یتوص یاه هاگتسد یارب اهنت تیلباق نیا" "

.درک هدافتسا نامزمه روط هب ناوت یمن Bluetooth یاه یشوگ و ریگارف ،نویزیولت یادص لاصتا زا" "

.دینک هعجارم "دیناوخب Bluetooth یاه هاگتسد زا هدافتسا زا لبق" هب ،Bluetooth هاگتسد زا هدافتسا زا لبق" "